Podanie do Policji wzór nr 2

Warszawa, dn. 08.03.2012 r.

Jan Kowalski

ul. Słoneczna 1
32-323 Warszawa

Do

Komendanta Głównego Policji

w Warszawie

Szanowny Panie ?

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do służby w Policji w ?

Zasadniczą motywację do podjęcia służby w Policji stanowi dla mnie chęć pełnienia ważnej roli w społeczeństwie. ?Ważność? nie oznacza jednak dla mnie poczucia wyższości wobec innych czy też świadomości posiadania nad kimś władzy. Wręcz przeciwnie. W moim odczuciu odgrywanie w społeczeństwie ważnej roli to możliwość dawania przykładu i podejmowanie działań, które w ostatecznym podsumowaniu, mogą odnieść skutek wręcz prewencyjny. Choć sam jestem młodym człowiekiem, pragnę podejmować działania aktywizujące tych jeszcze młodszych do życia w myśl idei praworządnego obywatela. Takie możliwości dałaby mi praca w Policji. Nadmieniam jednak, że praca w Policji to dla mnie powołanie, nie zaś zawód. Powołanie wiąże się bowiem z nakierowaniem całego swojego życia, w tym życia prywatnego, na tor przestrzegania zasad obowiązujących tych, którzy są w pewnym sensie, a przynajmniej powinni być, wzorowym przykładem dla obywateli.

Sprawdź się – zrób PRÓBNY test wiedzy do Policji

Moją wizję pracy w Policji opieram m.in. na umiejętności w zakresie skutecznego komunikowania się z innymi ludźmi. Umożliwiają mi to predyspozycje osobowościowe i intelektualne. Jestem wykształconym człowiek, niemniej jednak nie traktuje nikogo z wyższością. Nie ukrywam jednak, że to właśnie wykształcenie dało mi umiejętność podejmowania kontaktu z ludźmi na różnych szczeblach społecznych.

Mam świadomość, że sprawność fizyczna i znajomość technik walki jest jedną z koniecznych cech, jakimi powinien wykazywać się funkcjonariusz policji. Posiadam podstawowe umiejętności w tym zakresie, niemniej jednak będę nieustannie doskonalił powyższe kwalifikacji, ponieważ jestem świadomy, że będą one jednym z wyznaczników mojej przydatności i skuteczności w akcji. Na dowód moich słów przedstawiam osiągnięcia sportowe w dziedzinie ?, do których należą zajęcie I miejsca w biegu ?, czterokrotny udział w corocznym biegu ?, itd.

Wszelkie czynności jakie podejmowałem w dotychczasowym życiu zawodowym, wykonywałem z pełną fachowością i starannością. Powyższe będę kontynuował w ramach pełnienia służby w Policji, przykładając jeszcze większą niż dotychczas uwagę do skrupulatnego wykonywania powierzonych mi zadań.

Nie popełniłem czynu bezprawnego, tj. pozostającego w sprzeczności z obowiązującym porządkiem prawnym. Przestrzeganie obowiązującego ustawodawstwa jak i zasad współżycia społecznego przyjętych w społeczeństwie jest dla mnie czymś naturalnym.

Sprawdź się – zrób PRÓBNY test wiedzy do Policji

W życiu codziennym potrafię opanować emocje i nawet w sytuacjach wyprowadzających z równowagi przeciętnego człowieka postępuje zgodnie z zasadami zdrowego rozsądku. Postępując stosownie do okoliczności wybieram rozwiązania sytuacji problemowych z wyobrażeniem o możliwych skutkach moich działań. Dlatego też jako profesjonalista, pełniący służbę w Policji, będę przede wszystkim trzymał się instrukcji przekazywanych w ramach szkoleń, niemniej jednak moje działania zawsze będą oparte na zasadach zdrowego rozsądku.

Opinie o naszych testach wiedzy ogólnej do Policji

Mam nadzieję, że w niedługim czasie postępowanie kwalifikacyjne z moim udziałem zakończy się wynikiem pozytywnym i będę miał możliwość złożenia ślubowania, w którym zobowiążę się do strzeżenia honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej Policjanta.

Z wyrazami szacunku

Jan Kowalski

Załączniki:

  1. Kwestionariusz osobowy
  2. Życiorys
  3. Ankieta bezpieczeństwa