Pytania obowiązujące na Teście wiedzy ogólnej do Policji dla osób, które przystąpiły do postępowania kwalifikacyjnego po 10 marca 2011 r. opublikowane na stronie Komendy Głównej Policji. Link znajduje się na dole strony.
 1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej za naruszenie Konstytucji może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przed … ODPOWIEDŹ
 2. Zgodnie z Konstytucją RP do organów władzy wykonawczej zaliczamy między innymi … ODPOWIEDŹ
 3. Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany na pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybrany … ODPOWIEDŹ
 4. Kto jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej?… ODPOWIEDŹ
 5. Rada Ministrów składa się z … ODPOWIEDŹ
 6. Desygnowany Prezes Rady Ministrów ma swobodę w doborze współpracowników – członków Rady Ministrów. Wybrany przez niego gabinet musi być zatwierdzony poprzez uzyskanie votum zaufania udzielonego przez … ODPOWIEDŹ
 7. Najwyższy przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej, gwarant ciągłości władzy państwowej, czuwający nad przestrzeganiem Konstytucji, stojący na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium to … ODPOWIEDŹ
 8. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej władzę wykonawczą sprawuje … ODPOWIEDŹ
 9. Gdy Prezydent nie może sprawować swojego urzędu tymczasowo przejmuje jego obowiązki  … ODPOWIEDŹ
 10. Prezesa Rady Ministrów wraz z pozostałymi członkami Rady Ministrów powołuje … ODPOWIEDŹ
 11. Członkowie Rady Ministrów ponoszą solidarną odpowiedzialność za działalność Rady Ministrów przed … ODPOWIEDŹ
 12. Uchwałę o pociągnięciu członka Rady Ministrów do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu Sejm podejmuje na wniosek … ODPOWIEDŹ
 13. Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności może być zgłoszony przez co najmniej… ODPOWIEDŹ
 14. Na wniosek Prezesa Rady Ministrów zmian w składzie Rady Ministrów dokonuje… ODPOWIEDŹ
 15. Kadencja Prezydenta Rzeczypospolitej rozpoczyna się… ODPOWIEDŹ
 16. Organem doradczym Prezydenta Rzeczypospolitej w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa jest… ODPOWIEDŹ
 17. Prezes Rady Ministrów wydaje… ODPOWIEDŹ
 18. Członkowie Rady Ministrów ponoszą odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu między innymi… ODPOWIEDŹ
 19. Prezydent Rzeczypospolitej nie może stosować prawa łaski do… ODPOWIEDŹ
 20. Osoba ubiegająca się o urząd wojewody nie musi posiadać… ODPOWIEDŹ
 21. W  czasie  pokoju  Prezydent  RP  sprawuje  zwierzchnictwo  nad  siłami  zbrojnymi za pośrednictwem… ODPOWIEDŹ
 22. Prezydent RP  może zarządzić referendum ogólnokrajowe za zgodą Senatu wyrażoną… ODPOWIEDŹ
 23. Sejm wyraża wotum nieufności w stosunku do Rady Ministrów na wniosek zgłoszony przez … ODPOWIEDŹ
 24. W jakim czasie od zakończenia roku budżetowego Rada Ministrów przedkłada Sejmowi sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej wraz z informacją stanie zadłużenia państwa ?… ODPOWIEDŹ
 25. W drugim etapie powoływania rządu Sejm wybiera premiera oraz proponowany przez niego skład rządu… ODPOWIEDŹ
 26. Na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej może być wybrany obywatel polski… ODPOWIEDŹ
 27. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wydaje… ODPOWIEDŹ
 28. Do kompetencji Prezesa Rady Ministrów nie należy… ODPOWIEDŹ
 29. Prezes Rady Ministrów składa dymisję Rady Ministrów w razie… ODPOWIEDŹ
 30. Radę Gabinetową tworzy… ODPOWIEDŹ
 31. Sejm i Senat wybierane są na kadencje trwające… ODPOWIEDŹ
 32. Kadencje Sejmu i Senatu rozpoczynają się z dniem… ODPOWIEDŹ
 33. Sejm rozpatruje projekt ustawy w… ODPOWIEDŹ
 34. Wnioskodawca może wycofać projekt ustawy w toku postępowania ustawodawczego w Sejmie do czasu… ODPOWIEDŹ
 35. Jeżeli Senat w ciągu 30 dni od dnia przekazania ustawy nie podejmie stosownej uchwały to… ODPOWIEDŹ
 36. Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje ustawę w ciągu … ODPOWIEDŹ
 37. Skrócenie kadencji Sejmu może nastąpić m. in., gdy… ODPOWIEDŹ
 38. Marszałek Sejmu, wicemarszałkowie, przewodniczący lub wiceprzewodniczący klubów a także klubów parlamentarnych, jeśli reprezentują co najmniej posłów tworzą… ODPOWIEDŹ
 39. Odmowa złożenia ślubowania przed rozpoczęciem sprawowania mandatu oznacza…. ODPOWIEDŹ
 40. W Polsce wybory do Sejmu przeprowadzane są w … ODPOWIEDŹ
 41. Bierne prawo w wyborach do Sejmu przysługuje każdemu obywatelowi polskiemu od … ODPOWIEDŹ
 42. Klub parlamentarny tworzy co najmniej… ODPOWIEDŹ
 43. Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują… ODPOWIEDŹ
 44. Sejm RP składa się… ODPOWIEDŹ
 45. Senat RP składa się… ODPOWIEDŹ
 46. Wybrany  do  Sejmu  RP  może  być  obywatel  polski  mający  prawo  wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy… ODPOWIEDŹ
 47. Wybrany  do  Senatu  RP  może  być  obywatel  polski  mający  prawo  wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy… ODPOWIEDŹ
 48. Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na posłów i senatorów i przeprowadzania wyborów oraz warunki ważności wyborów określa… ODPOWIEDŹ
 49. Ważność wyborów do Sejmu i Senatu RP stwierdza… ODPOWIEDŹ
 50. Obywatel polski nie może sprawować mandatu poselskiego, jeżeli jest… ODPOWIEDŹ
 51. Poseł nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zgody… ODPOWIEDŹ
 52. O zatrzymaniu posła Rzeczypospolitej Polskiej niezwłocznie powiadamia się… ODPOWIEDŹ
 53. Inicjatywa  ustawodawcza  przysługuje  m.in.  grupie  obywateli  mających  prawo wybierania do Sejmu. Grupa ta musi liczyć co najmniej … ODPOWIEDŹ
 54. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje… ODPOWIEDŹ
 55. Sejm uchwala… ODPOWIEDŹ
 56. Sejm rozpatruje projekt ustawy w… ODPOWIEDŹ
 57. Mandat posła można łączyć z funkcją… ODPOWIEDŹ
 58. Inicjatywa ustawodawcza nie przysługuje… ODPOWIEDŹ
 59. Prawo  wnoszenia  poprawek  do  projektu  ustawy  w  czasie  rozpatrywania  przez Sejm nie  przysługuje…. ODPOWIEDŹ
 60. Prezes Rady Ministrów i pozostali członkowie Rady Ministrów mają obowiązek udzielenia odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie w ciągu…. ODPOWIEDŹ
 61. Wybory Prezydenta RP zarządza… ODPOWIEDŹ
 62. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej  jest wybierany na… ODPOWIEDŹ
 63. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powołuje Prezesa Rady Ministrów w ciągu… ODPOWIEDŹ
 64. Wybrany do Sejmu może być obywatel polski który ukończył … ODPOWIEDŹ
 65. Referendum ogólnokrajowe nie ma prawa zarządzić … ODPOWIEDŹ
 66. Prezydent  za  naruszenie  Konstytucji,  ustawy  lub  za  popełnienie  przestępstwa może być pociągnięty do odpowiedzialności przed… ODPOWIEDŹ
 67. Obywatel Polski ma prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania Prezydenta RP, posłów, senatorów i przedstawicieli do organów samorządu terytorialnego… ODPOWIEDŹ
 68. Wybory do Sejmu są … ODPOWIEDŹ
 69. Kadencja Sejmu rozpoczyna się  z dniem … ODPOWIEDŹ
 70. Poseł może przystąpić do wykonywania mandatu … ODPOWIEDŹ
 71. Poseł może być członkiem … ODPOWIEDŹ
 72. Wybory do Sejmu i Senatu zarządza…. ODPOWIEDŹ
 73. Sejm uchwala ustawy… ODPOWIEDŹ
 74. Organami Sejmu są m.in…. ODPOWIEDŹ
 75. W przypadku śmierci Marszałka Sejmu jego obowiązki sprawuje… ODPOWIEDŹ
 76. Komisję śledczą może powołać… ODPOWIEDŹ
 77. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej o stanie wojny decyduje… ODPOWIEDŹ
 78. Poseł bez zgody Sejmu nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej od dnia… ODPOWIEDŹ
 79. Jaka osoba nie może być wybrana do Sejmu i Senatu?… ODPOWIEDŹ
 80. Prawo  wnoszenia  poprawek  do  projektu  ustawy  w  czasie  rozpatrywania  go przez Sejm przysługuje …. ODPOWIEDŹ
 81. Kandydatów na posłów i senatorów mogą zgłaszać … ODPOWIEDŹ
 82. Wyborcy  przysługuje  prawo  zgłoszenia  protestu  przeciwko  ważności  wyborów na  zasadach określonych w ustawie do…. ODPOWIEDŹ
 83. Sejm i Senat obradują na… ODPOWIEDŹ
 84. Regulamin Sejmu uchwalany jest przez…. ODPOWIEDŹ
 85. Posiedzenia Sejmu są … ODPOWIEDŹ
 86. Jeżeli Sejm nie może się zebrać na posiedzenie, o stanie wojny postanawia… ODPOWIEDŹ
 87. Marszałek Sejmu może odmówić poddania pod głosowanie poprawki, która … ODPOWIEDŹ
 88. Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje ustawę w ciągu … ODPOWIEDŹ
 89. Przed  podpisaniem  ustawy  Prezydent  Rzeczypospolitej  może  wystąpić z wnioskiem w sprawie zgodności ustawy z Konstytucją do… ODPOWIEDŹ
 90. W sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa może być przeprowadzone … ODPOWIEDŹ
 91. Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić … ODPOWIEDŹ
 92. Kandydata na Marszałka Sejmu może zgłosić co najmniej … ODPOWIEDŹ
 93. Ilu sekretarzy wybiera Sejm? … ODPOWIEDŹ
 94. Sejm wybiera Prezesa Rady Ministrów w głosowaniu… ODPOWIEDŹ
 95. Klub poselski tworzy co najmniej… ODPOWIEDŹ
 96. Koła poselskie tworzy co najmniej… ODPOWIEDŹ
 97. Poseł należeć może tylko do… ODPOWIEDŹ
 98. Prezydium Sejmu tworzą… ODPOWIEDŹ
 99. Komisje nadzwyczajne powołuje i odwołuje … ODPOWIEDŹ
 100. Prezesa Narodowego Banku Polskiego powołuje … ODPOWIEDŹ
 101. Wymiar sprawiedliwości w RP sprawują… ODPOWIEDŹ
 102. Kiedy na terytorium RP może być ustanowiony sąd wyjątkowy lub tryb doraźny?… ODPOWIEDŹ
 103. Postępowanie sądowe jest… ODPOWIEDŹ
 104. Nadzór nad działalnością sądów powszechnych w zakresie orzekania sprawuje…. ODPOWIEDŹ
 105. Sądami  powszechnymi  w  rozumieniu  ustawy  Prawo  o  ustroju  sadów powszechnych są sądy… ODPOWIEDŹ
 106. Zgodnie  z  Konstytucją  Rzeczypospolitej  Polskiej  sądy  powszechne  sprawują wymiar sprawiedliwości… ODPOWIEDŹ
 107. Sądy i trybunały wydają wyroki w imieniu… ODPOWIEDŹ
 108. Dla jakiego obszaru tworzy się sądy rejonowe?… ODPOWIEDŹ
 109. Dla jakiego obszaru tworzy się sądy okręgowe?… ODPOWIEDŹ
 110. Sądy dzielą się na… ODPOWIEDŹ
 111. Przy rozstrzyganiu spraw równe prawa z sędziami mają… ODPOWIEDŹ
 112. W zakresie orzekania ławnicy podlegają tylko… ODPOWIEDŹ
 113. Co do zasady ławnik może być wyznaczony do udziału w rozprawach do… ODPOWIEDŹ
 114. Sędziów sądów powszechnych powołuje… ODPOWIEDŹ
 115. Sędzia może być zatrzymany jedynie w sytuacji… ODPOWIEDŹ
 116. Sądami  dyscyplinarnymi  w  sprawach  dyscyplinarnych  sędziów  w  pierwszej instancji są… ODPOWIEDŹ
 117. Kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych trwa … ODPOWIEDŹ
 118. Sądami wojskowymi są… ODPOWIEDŹ
 119. Przy powołaniu sędzia składa ślubowanie wobec … ODPOWIEDŹ
 120. Sąd apelacyjny dzieli się na wydziały… ODPOWIEDŹ
 121. Prezesa  sądu  rejonowego  po  zasięgnięciu  opinii  kolegium  przełożonego  sądu okręgowego i prezesa przełożonego sądu okręgowego powołuje… ODPOWIEDŹ
 122. Rozpoznanie  sprawy  w  postępowaniu  niejawnym  lub  wyłączenie  jawności postępowania jest dopuszczalne jedynie na podstawie… ODPOWIEDŹ
 123. Za wykroczenia sędzia odpowiada…. ODPOWIEDŹ
 124. Biegłych sądowych ustanawia i prowadzi ich listę…. ODPOWIEDŹ
 125. Ławnikiem może być  … ODPOWIEDŹ
 126. Prezes sądu rejonowego jest powoływany na okres … ODPOWIEDŹ
 127. Sąd wyjątkowy może być ustanowiony tylko na czas… ODPOWIEDŹ
 128. Prezesa  Naczelnego  Sądu  Administracyjnego  spośród  kandydatów przedstawionych  przez  zgromadzenie  ogólne  sędziów  Naczelnego  Sądu Administracyjnego  powołuje… ODPOWIEDŹ
 129. Sądy i Trybunały w Rzeczpospolitej Polskiej sprawują władzę… ODPOWIEDŹ
 130. Wymiar Sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują… ODPOWIEDŹ
 131. Nadzór  nad  działalnością  sądów  powszechnych  i  wojskowych  w  zakresie orzekania sprawuje… ODPOWIEDŹ
 132. Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego powołuje… ODPOWIEDŹ
 133. Krajowa Rada Sądownictwa składa się z… ODPOWIEDŹ
 134. Kadencja członków Krajowej Rady Sądownictwa trwa… ODPOWIEDŹ
 135. W  skład Trybunału Konstytucyjnego wchodzi… ODPOWIEDŹ
 136. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego wybierany jest na okres… ODPOWIEDŹ
 137. Odpowiedzialność  konstytucyjną  przed  Trybunałem  Stanu  za  naruszenie Konstytucji lub ustawy w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, ponoszą między innymi… ODPOWIEDŹ
 138. Prawo  postawienia  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej  w  stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu przysługuje wyłącznie… ODPOWIEDŹ
 139. Cechą  umowy  międzynarodowej  ratyfikowanej  za  uprzednią  zgodą  wyrażoną w ustawie jest… ODPOWIEDŹ
 140. Konstytucja RP wprowadza generalną zasadę… ODPOWIEDŹ
 141. Na  mocy  Konstytucji  Rzeczypospolitej  Polskiej  sędziowie  w  sprawowaniu swojego urzędu są… ODPOWIEDŹ
 142. Podstawowym zadaniem Krajowej Rady Sądownictwa jest… ODPOWIEDŹ
 143. O zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją rozstrzyga… ODPOWIEDŹ
 144. Sędzia nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zezwolenia … ODPOWIEDŹ
 145. Odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu nie ponosi… ODPOWIEDŹ
 146. Najwyższa Izba Kontroli podlega… ODPOWIEDŹ
 147. Ogłoszenie aktu normatywnego… ODPOWIEDŹ
 148. Na czele Prokuratury stoi… ODPOWIEDŹ
 149. O  zatrzymaniu  sędziego  na  gorącym  uczynku  popełnienia  przestępstwa, niezwłocznie powiadamia się… ODPOWIEDŹ
 150. Kadencja Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego wynosi… ODPOWIEDŹ
 151. Sądami powszechnymi są sądy… ODPOWIEDŹ
 152. Sądy powszechne dzielą się na… ODPOWIEDŹ
 153. Na stanowisko sędziego sądu rejonowego może być powołany ten, kto ukończył… ODPOWIEDŹ
 154. Stosunek służbowy sędziego nawiązuje się…. ODPOWIEDŹ
 155. Ławnikiem może być wybrany ten, kto nie przekroczył… ODPOWIEDŹ
 156. Ławników do sądów okręgowych wybierają… ODPOWIEDŹ
 157. Podczas  poruszania  się  po  drodze  niebędącej  drogą  przeznaczoną  wyłącznie dla pieszych, po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, obowiązek używania elementów  odblaskowych  w  sposób  widoczny  dla  innych  uczestników  ruchu dotyczy osób w wieku do… ODPOWIEDŹ
 158. Ewidencję punktów kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego prowadzi…. ODPOWIEDŹ
 159. Osobę przyjętą do służby w Policji mianuje się policjantem w służbie przygotowawczej na okres… ODPOWIEDŹ
 160. Policjant w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych zawartej w… ODPOWIEDŹ
 161. Zabrania się sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat… ODPOWIEDŹ
 162. Policjant zatrzymał samochód osobowy do kontroli. W takiej sytuacji kierujący tym pojazdem jest obowiązany… ODPOWIEDŹ
 163. Strażnik miejski (gminny) wykonując ustawowe zadania, ma prawo między innymi do… ODPOWIEDŹ
 164. Policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w razie… ODPOWIEDŹ
 165. Policjant  wykonujący  zadania  związane  z  zapewnieniem  bezpieczeństwa w miejscu publicznym może żądać pomocy między innymi od… ODPOWIEDŹ
 166. Które z wymienionych zachowań jest przestępstwem?… ODPOWIEDŹ
 167. Dominik  B.  po  podjętym  pościgu  ujął  nieznanego  mu  z  nazwiska  sprawcę kradzieży z włamaniem do swojego samochodu. W związku z tym powinien… ODPOWIEDŹ
 168. Przejawami demoralizacji nieletnich między innymi są… ODPOWIEDŹ
 169. Określenie  standardów  podstawowych  usług  świadczonych  przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie należy do zadań ministra właściwego do… ODPOWIEDŹ
 170. Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i czasie jej trwania odpowiada… ODPOWIEDŹ
 171. Czy 12-latek ma prawo wstępu na mecz piłki nożnej?… ODPOWIEDŹ
 172. Przełożonym wszystkich funkcjonariuszy Policji jest… ODPOWIEDŹ
 173. Komendanta wojewódzkiego Policji powołuje i odwołuje… ODPOWIEDŹ
 174. Umundurowanie, dystynkcje i znaki identyfikacyjne policjantów określa… ODPOWIEDŹ
 175. Centralnym  organem  administracji  rządowej,  właściwym  w  sprawach  ochrony bezpieczeństwa ludzi  oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego jest… ODPOWIEDŹ
 176. Komendanta Głównego Policji powołuje i odwołuje… ODPOWIEDŹ
 177. Plany zarządzania kryzysowego tworzy się na poziomie… ODPOWIEDŹ
 178. Organem  właściwym  w  sprawach  zarządzania  kryzysowego  na  terenie  gminy jest… ODPOWIEDŹ
 179. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie powiatu jest… ODPOWIEDŹ
 180. Organizację,  siedzibę  oraz  tryb  pracy  powiatowego  centrum  zarządzania kryzysowego określa… ODPOWIEDŹ
 181. Przewodniczącym Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego jest…. ODPOWIEDŹ
 182. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podlega… ODPOWIEDŹ
 183. Zagraniczny dokument tożsamości… ODPOWIEDŹ
 184. Środków przymusu bezpośredniego nie można stosować wobec… ODPOWIEDŹ
 185. Czas zatrzymania osoby liczy się od… ODPOWIEDŹ
 186. Zatrzymany  powinien  być  przekazany  do  dyspozycji  sądu  wraz  z  wnioskiem zastosowanie tymczasowego aresztowania… ODPOWIEDŹ
 187. Zażalenie  na  sposób  przeprowadzenia  czynności  legitymowania  może  być złożone… ODPOWIEDŹ
 188. Które z poniższych zdarzeń można uznać za katastrofę naturalną?… ODPOWIEDŹ
 189. Organem  reprezentującym  Skarb  Państwa  w  sprawie  o  naprawienie  szkody wyrządzonej  przez  niezgodne  z  prawem  działanie  lub  zaniechanie  związane z wykorzystywaniem danych Systemu Informacyjnego Schengen jest… ODPOWIEDŹ
 190. Podstawowym systemem informatycznym wspierającym działania Policji jest… ODPOWIEDŹ
 191. W ramach ustawowych obowiązków Policja wykonuje między innymi czynności… ODPOWIEDŹ
 192. Jednym z zadań powiatowej komisji bezpieczeństwa i porządku jest… ODPOWIEDŹ
 193. Komendant  powiatowy  (miejski)  Policji  jest  obowiązany  udostępnić  komisji bezpieczeństwa i porządku… ODPOWIEDŹ
 194. Policjant nie ma prawa do… ODPOWIEDŹ
 195. Różnicę pomiędzy aktem terrorystycznym a przestępstwem pospolitym stanowi… ODPOWIEDŹ
 196. Działalność Al Kaidy mieści się w nurcie terroryzmu… ODPOWIEDŹ
 197. Przestępstwem o charakterze terrorystycznym jest czyn  zabroniony  zagrożony karą pozbawienia wolności, popełniony w celu… ODPOWIEDŹ
 198. Do obecnie zidentyfikowanych motywów działań terrorystycznych nie zalicza się motywów… ODPOWIEDŹ
 199. Przykładami katastrof naturalnych są… ODPOWIEDŹ
 200. Sytuację wpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków nazywamy sytuacją…. ODPOWIEDŹ
 201. Zarządzanie kryzysowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje… ODPOWIEDŹ
 202. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej określa stan klęski żywiołowej, stan wyjątkowy, stan wojenny, jako stany… ODPOWIEDŹ
 203. Stan klęski żywiołowej może być wprowadzony w  celu zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych na… ODPOWIEDŹ
 204. W czasie stanu nadzwyczajnego mogą być dokonywane zmiany w… ODPOWIEDŹ
 205. W razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub  porządku  publicznego,  Prezydent  Rzeczypospolitej  Polskiej  może  powołać stan wyjątkowy na wniosek… ODPOWIEDŹ
 206. Policja jest formacją przeznaczoną do… ODPOWIEDŹ
 207. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza stan wyjątkowy na wniosek… ODPOWIEDŹ
 208. Organy porządku i bezpieczeństwa publicznego w celu przywrócenia porządku publicznego  mogą  wkroczyć  na  teren  szkoły  wyższej  bez  wezwania  przez rektora w czasie…. ODPOWIEDŹ
 209. Stan wyjątkowy na terenie kraju wprowadzany jest poprzez… ODPOWIEDŹ
 210. Kontrola treści korespondencji telekomunikacyjnej i rozmów telefonicznych lub sygnałów przesyłanych w sieciach telekomunikacyjnych, może zostać wprowadzona w czasie… ODPOWIEDŹ
 211. Ochrona  bezpieczeństwa  wewnętrznego  państwa  i  jego  porządku konstytucyjnego należy do ustawowych zadań… ODPOWIEDŹ
 212. Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego tworzy się przy… ODPOWIEDŹ
 213. Zgodę na przedłużenie przez Radę Ministrów stanu klęski żywiołowej wyraża…. ODPOWIEDŹ
 214. Projekt strategii bezpieczeństwa narodowego opracowuje… ODPOWIEDŹ
 215. W  razie  zagrożenia  bezpieczeństwa  publicznego  lub  porządku  publicznego, jeżeli  siły  Policji  okażą  się  niewystarczające,  decyzję  o  użyciu  funkcjonariuszy Straży Granicznej podejmuje… ODPOWIEDŹ
 216. Komendant Stołeczny Policji jest powoływany przez… ODPOWIEDŹ
 217. Ochrona  życia  i  zdrowia  ludzi  oraz  mienie  przed  bezprawnymi  zamachami naruszającymi te dobra należy do podstawowych zadań… ODPOWIEDŹ
 218. Ochrona  bezpieczeństwa  i  porządku  publicznego  na  wodach  przeznaczonych do powszechnego korzystania jest ustawowym zadaniem… ODPOWIEDŹ
 219. Jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono na obszarze więcej niż jednej gminy wchodzącej w skład powiatu, działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia jej skutkom kieruje… ODPOWIEDŹ
 220. W sytuacji szczególnego  zagrożenia  konstytucyjnego  ustroju  państwa, bezpieczeństwa  obywateli  lub  porządku  publicznego  spowodowanego działaniami terrorystycznymi na terenie kraju można wprowadzić… ODPOWIEDŹ
 221. Stan klęski żywiołowej znosi się wydając… ODPOWIEDŹ
 222. W  przypadku  wprowadzenia  stanu  wyjątkowego  na  terenie  Rzeczypospolitej Polskiej władze Polski są zobowiązane podać to do wiadomości… ODPOWIEDŹ
 223. Policjanci wykonując swoje ustawowe obowiązki mają prawo do legitymowania… ODPOWIEDŹ
 224. Przesłanką pozwalającą uznać imprezę za imprezę masową o podwyższonym ryzyku jest… ODPOWIEDŹ
 225. Organizator  meczu  piłki  nożnej  lub  kierownik  do  spraw  bezpieczeństwa występuje do Policji o udzielenie pomocy w przypadku… ODPOWIEDŹ
 226. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Szef Agencji Wywiadu podlegają bezpośrednio… ODPOWIEDŹ
 227. Naczelne organy administracji państwowej powołuje… ODPOWIEDŹ
 228. Stosunki między Rzeczpospolitą Polską a związkami wyznaniowymi określa… ODPOWIEDŹ
 229. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie może stosować prawa łaski w stosunku do… ODPOWIEDŹ
 230. Akty urzędowe Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kontrasygnuje… ODPOWIEDŹ
 231. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej nie jest sprawowany przez… ODPOWIEDŹ
 232. Organ administracji publicznej powinien działać w sprawie… ODPOWIEDŹ
 233. Prawo składania petycji, skarg i wniosków gwarantuje każdemu obywatelowi… ODPOWIEDŹ
 234. W postępowaniu administracyjnym organ administracji publicznej… ODPOWIEDŹ
 235. Marszałek województwa jest… ODPOWIEDŹ
 236. Postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wszczyna się… ODPOWIEDŹ
 237. Zaświadczenie powinno być wydane… ODPOWIEDŹ
 238. Spory kompetencyjne między organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej są rozstrzygane przez… ODPOWIEDŹ
 239. Akty prawa miejscowego stanowione są między innymi przez organy samorządu terytorialnego, tj… ODPOWIEDŹ
 240. Pracownik wyłączony z postępowania administracyjnego… ODPOWIEDŹ
 241. Organem administracji samorządowej w gminie jest… ODPOWIEDŹ
 242. Organ administracji publicznej załatwia sprawę co do jej istoty przez wydanie… ODPOWIEDŹ
 243. Organem  administracji  publicznej  właściwym  w  sprawie  wznowienia postępowania jest organ, który wydał w tej sprawie decyzję w… ODPOWIEDŹ
 244. Wojewoda jest… ODPOWIEDŹ
 245. Organy  niezespolonej  administracji  rządowej  są  to  organy  administracji podporządkowane… ODPOWIEDŹ
 246. Organy administracji niezespolonej w województwie … ODPOWIEDŹ
 247. Urząd wojewódzki jest aparatem pomocniczym… ODPOWIEDŹ
 248. Akty prawa miejscowego obowiązujące na terenie województwa stanowią… ODPOWIEDŹ
 249. Urząd gminy jest… ODPOWIEDŹ
 250. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest … ODPOWIEDŹ
 251. W przypadkach  niecierpiących  zwłoki  przepisy  porządkowe  na  terenie  gminy wydaje wójt, w formie… ODPOWIEDŹ
 252. Organami gminy są… ODPOWIEDŹ
 253. Organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest… ODPOWIEDŹ
 254. Organizowanie pracy rady gminy i prowadzenie jej obrad należy do… ODPOWIEDŹ
 255. W miastach powyżej 100 000 mieszkańców, organem wykonawczym gminy jest… ODPOWIEDŹ
 256. Wójt gminy powołuje swojego zastępcę w drodze … ODPOWIEDŹ
 257. Organami powiatu są… ODPOWIEDŹ
 258. Organem stanowiącym i kontrolnym powiatu jest… ODPOWIEDŹ
 259. Powiatowe przepisy porządkowe… ODPOWIEDŹ
 260. Nadzór  nad  działalnością  samorządu  województwa  w  zakresie  spraw finansowych  sprawuje… ODPOWIEDŹ
 261. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest… ODPOWIEDŹ
 262. Rada gminy to organ, który… ODPOWIEDŹ
 263. Organami stanowiącymi i kontrolnymi województwa są… ODPOWIEDŹ
 264. Postępowanie administracyjne jest… ODPOWIEDŹ
 265. Najwyższym aktem normatywnym w Polsce jest… ODPOWIEDŹ
 266. Organem wykonawczym powiatu jest… ODPOWIEDŹ
 267. Źródłem prawa wewnętrznie obowiązującym jest… ODPOWIEDŹ
 268. Wojewodę powołuje i odwołuje… ODPOWIEDŹ
 269. Organem  wykonawczym  w  gminie,  w  której  siedziba  władz  znajduje  się w mieście położonym na terytorium tej gminy, jest… ODPOWIEDŹ
 270. Uchwalenie statutu powiatu należy do właściwości… ODPOWIEDŹ
 271. Na straży praw i wolności obywatelskich  zgodnie z Konstytucją RP stoi… ODPOWIEDŹ
 272. Władczym  jednostronnym  oświadczeniem  woli  organu  administracji  publicznej, określającym sytuację prawną konkretnie wskazanego adresata w indywidualnie oznaczonej sprawie jest… ODPOWIEDŹ
 273. Konstytucja  RP  daje  prawo  powoływania  Prezesa  Trybunału  Konstytucyjnego, zwoływania Rady Gabinetowej, ratyfikowania umów międzynarodowych… ODPOWIEDŹ
 274. Organem wykonawczym gminy jest… ODPOWIEDŹ
 275. Wojewoda nie jest organem administracji… ODPOWIEDŹ
 276. Decyzją administracyjną jest… ODPOWIEDŹ
 277. Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest organem doradczy… ODPOWIEDŹ
 278. Kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych powołuje i odwołuje… ODPOWIEDŹ
 279. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest wybierany w wyborach powszechnych na kadencję… ODPOWIEDŹ
 280. Umowy międzynarodowe w Polsce ratyfikuje i wypowiada… ODPOWIEDŹ
 281. Organem naczelnym administracji rządowej nie jest… ODPOWIEDŹ
 282. Prezydent RP ponosi odpowiedzialność za naruszenie ustaw przed… ODPOWIEDŹ
 283. Do kompetencji rady gminy nie należy … ODPOWIEDŹ
 284. Policja składa się z następujących rodzajów służb… ODPOWIEDŹ
 285. Policjantowi przysługuje prawo do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni roboczych w pełnym wymiarze… ODPOWIEDŹ
 286. Przedstawicielem Rady Ministrów w województwie jest… ODPOWIEDŹ
 287. Jednostkami zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa są… ODPOWIEDŹ
 288. Komendant wojewódzki Policji jest organem… ODPOWIEDŹ
 289. Sprawy  mianowania, przenoszenia, zwalniania ze stanowisk w Policji następują w formie … ODPOWIEDŹ
 290. Organy administracji publicznej przestrzegają z urzędu swojej właściwości… ODPOWIEDŹ
 291. Od  decyzji  administracyjnej  wydanej  przez  organ  administracji  publicznej w pierwszej instancji przysługuje… ODPOWIEDŹ
 292. Termin  do  wniesienia  zażalenia  na  postanowienie  wydane  w  postępowaniu administracyjnym wynosi… ODPOWIEDŹ
 293. Załatwienie  sprawy  przez  organ  administracji  publicznej  wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu… ODPOWIEDŹ
 294. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się… ODPOWIEDŹ
 295. Zwierzchnikiem rządowej administracji zespolonej w województwie jest… ODPOWIEDŹ
 296. W postępowaniu administracyjnym występuje zasada… ODPOWIEDŹ
 297. W sprawach dotyczących członków wspólnoty samorządowej przeprowadza się… ODPOWIEDŹ
 298. Organy administracji publicznej mogą wydawać akty normatywne w postaci… ODPOWIEDŹ
 299. Organami samorządu województwa są… ODPOWIEDŹ
 300. Ustanowienie statutu województwa należy do właściwości… ODPOWIEDŹ
 301. Ustalenie budżetu województwa należy do wyłącznej właściwości… ODPOWIEDŹ
 302. Organem gminy nie jest… ODPOWIEDŹ
 303. Odwołanie rady powiatu następuje w drodze… ODPOWIEDŹ
 304. Organami wyższego stopnia w stosunku do wojewodów są… ODPOWIEDŹ
 305. W postępowaniu administracyjnym załatwienie sprawy szczególnie skomplikowanej, wymagającej postępowania wyjaśniającego, powinno nastąpić nie później niż, w ciągu… ODPOWIEDŹ
 306. Datą wszczęcia postępowania administracyjnego na żądanie strony jest dzień… ODPOWIEDŹ
 307. O tym, czy pismo skierowane do organu administracji publicznej jest skargą, decyduje… ODPOWIEDŹ
 308. Centralnym organem administracji rządowej jest… ODPOWIEDŹ
 309. Służby informacyjne organizatora imprezy masowej nie mają prawa do… ODPOWIEDŹ
 310. Organem wydającym zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej jest… ODPOWIEDŹ
 311. Zgodnie z prawem zgrupowanie, co najmniej 15 osób, zwołane w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska jest… ODPOWIEDŹ
 312. Zgromadzeniem, zgodnie z prawem jest… ODPOWIEDŹ
 313. Organizator  zgromadzenia  publicznego  ma  obowiązek  powiadomienia  organu gminy o terminie zgromadzenia najwcześniej … ODPOWIEDŹ
 314. Paszport tymczasowy wydaje się osobom, które… ODPOWIEDŹ
 315. Bronią białą, w rozumieniu art. 4 ustawy o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r., nie jest… ODPOWIEDŹ

Pytanie na Test wiedzy ogólnej do Policji dostępne na stronie Komendy Głównej Policji : http://bip.kgp.policja.gov.pl/portal/kgp/15/3723/Przydatne_dokumenty.html